Programe Operationale

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca obiectiv implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar. Acestea sunt documente strategice elaborate de statul membru şi aprobate de către Comisia Europeană cuprinzând setul de priorităţi multianuale, care pot fi cofinanţate din Instrumentele Structurale – Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Noua abordare al Programelor operationale implică:

  • Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisia Europeană;
  • Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune (document strategic naţional, elaborat de fiecare Stat Membru şi negociat cu Comisia, ce fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–2020);
  • Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Acordul de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale Statelor Membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele:

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții
11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă

In perioada 2014-2020, România va investi în toate cele 11 obiective tematice ale strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor operaționale 2014-2020.

Calendarul lansărilor este disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Linkuri utile:

Ministerul Fondurilor Europene